בחינת היזם

בחינת היזם והפרויקט המוצע:
 • בחינת ניסיונו המוכח ורמת הידע המקצועית של היזם.
 • בדיקת הצלחתו בפרויקטים קודמים שביצע.
 • חקירה כלכלית מקיפה של היזם.
 • ביקור במשרדי היזם ובפרויקט המוצע.
 • בחינת המבנה הארגוני של חברת היזם.
 • העדפת יזם עם היסטוריית עבודה מוצלחת עם הקרן.

בחינת העסקה

בדיקת נאותות של היזם והפרויקט המוצע:
 • בדיקת היכולת הכלכלית של היזם.
 • בחינת התכנית העסקית של היזם בדגש על עלויות הפרויקט ומחירי מכירת הדירות.
 • ביצוע השוואת מחירים על ידי שמאי ועדת ההשקעות ונתוני מס שבח.
 • עריכת דו"ח אפס ע"י שמאי ועדת ההשקעות לגבי הפרויקט הספציפי והשוואתו לדו"ח האפס של היזם.
 • ניהול סיכונים.
 • בדיקת כדאיות הפרויקט עם דגש להשקעה בפרויקטים בהם הרווח על העלות עולה על 25%.

בדיקת נאותות משפטית

בדיקת הסכם התמ"א וכל המסמכים המשפטיים של היזם:
 • הסכם תמ"א.
 • הגנות, בטוחות ושעבודים.
 • גיבוש מבנה משפטי ומיסוי.
 • עריכת הסכם יזם בהתאם ובכפוף לכל בדיקות הנאותות.
 • קביעת לוח זמנים להעברת המימון ליזם בהתאם להתקדמות הבניה.
 • דיון בועדת השקעות לאישור הסכם המימון עם היזם.
 • הסכם היזם נחתם באופן ישיר עם השותפות המוגבלת המשקיעה בפרויקט.
 • רישום השעבודים והבטוחות לטובת השותפות המוגבלת בטרם העברת כספים ליזם.

ניהול המימון ופיקוח על הפרויקט

ביצוע הסכם המימון:
 • תשלום שובר אגרות וקבלת היתר הבניה.
 • סיור על בסיס חודשי באתר הפרויקט.
 • בדיקת הקבלן, קצב התקדמות הפרויקט ועמידה בזמני ביצוע.
 • לפני כל העברת פעימה מכספי המימון ביקור ובדיקה יסודית של מפקח הקרן על עמידה בשלב הביצוע הרלוונטי.

הנאמן

משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח ושות´:
 • כל כספי המשקיעים נכנסים לחשבון השותפות. 
 • מורשי החתימה בחשבון השותפות הם רואי החשבון ממשרד הנאמן.
 • העברת פעימות המימון ליזם, בהתאם לעמידה בשלבי הביצוע, מבוצעת ע"י הנאמן בלבד.
 • כל תקבולי מחירת הדירות נכנסים לחשבון השותפות.
 • בתום מימון הפרויקט וקבלת תקבולי המכירה הנאמן מחלק את הכספים לשותפים על פי גובה השקעתם.
 • החזרי הכספים הראשונים הם על חשבון קרן ההשקעה ויתרת הכספים למשקיעים על חשבון הריבית הצפויה.
 • המשקיעים מקבלים את החזר קרן ההשקעה והריבית לפני היזם והנהלת הקרן.
 • בתום ההחזר למשקיעים משוחררת יתרת הכספים ליזם ומוסרים השעבודים.