בחינת היזם

בחינת היזם והפרויקט המוצע: 

 • בחינת ניסיונו המוכח ורמת הידע המקצועית של היזם.
 • בדיקת הצלחתו בפרויקטים קודמים שביצע.
 • חקירה כלכלית מקיפה של היזם.
 • ביקור במשרדי היזם ובפרויקט המוצע.
 • בחינת המבנה הארגוני של חברת היזם.
 • העדפת יזם עם היסטוריית עבודה מוצלחת עם הקרן.

בחינת העסקה

בדיקת נאותות של היזם והפרויקט המוצע:

 • בדיקת היכולת הכלכלית של היזם.
 • בחינת התכנית העסקית של היזם בדגש על עלויות הפרויקט ומחירי מכירת הדירות.
 • ביצוע השוואת מחירים על ידי שמאי ועדת ההשקעות ונתוני מס שבח.
 • עריכת דו"ח אפס ע"י שמאי ועדת ההשקעות לגבי הפרויקט הספציפי והשוואתו לדו"ח האפס של היזם.
 • ניהול סיכונים.
 • בדיקת כדאיות הפרויקט עם דגש להשקעה בפרויקטים בהם הרווח על העלות עולה על 25%.


בדיקת נאותות משפטית

בדיקת הסכם התמ"א וכל המסמכים המשפטיים של היזם:

 • הסכם תמ"א.
 • הגנות, בטוחות ושעבודים.
 • גיבוש מבנה משפטי ומיסוי.
 • עריכת הסכם יזם בהתאם ובכפוף לכל בדיקות הנאותות.
 • קביעת לוח זמנים להעברת המימון ליזם בהתאם להתקדמות הבניה.
 • דיון בועדת השקעות לאישור הסכם המימון עם היזם.
 • הסכם היזם נחתם באופן ישיר עם השותפות המוגבלת המשקיעה בפרויקט.
 • רישום השעבודים והבטוחות לטובת השותפות המוגבלת בטרם העברת כספים ליזם.

ניהול המימון ופיקוח על הפרויקט

ביצוע הסכם המימון:

 • תשלום שובר אגרות וקבלת היתר הבניה.
 • סיור על בסיס חודשי באתר הפרויקט.
 • בדיקת הקבלן, קצב התקדמות הפרויקט ועמידה בזמני ביצוע.
 • לפני כל העברת פעימה מכספי המימון ביקור ובדיקה יסודית של מפקח הקרן על עמידה בשלב הביצוע הרלוונטי.