הקרן סגורה למשך 24 חודשים ותיתכן תקופת גרייס של 6 חודשים נוספים.
בתום תקופת ההשקעה הקרן והריבית מועברות לחשבון המשקיע, אלא, אם המשקיע הודיע על רצונו להמשיך לתקופת השקעה נוספת.
תשואת הקרן מחושבת ע"י רואי החשבון המבקרים של הקרן ומתפרסמת בדו"חות החצי שנתיים והשנתיים.
נאמן הקרן הינה חברת רואי החשבון שטיינמץ עמינח נאמנויות בע"מ.
הכספים מופקדים בחשבון השותפות המוגבלת. מורשי החתימה בחשבון הם רואי חשבון ממשרד הנאמן. הכספים משוחררים לטובת הפרויקט, בהתאם להסכם היזם, עפ"י לוחות הזמנים וההתקדמות שנקבעו בהסכם ובתנאי שמפקח הקרן אישר את ביצוע השלב האמור. התמורה ממכירת דירות בפרויקט משולמת ומופקדת בחשבון השותפות המוגבלת. כספים אלה מחולקים למשקיעים פרי פסו.
המשקיעים מקבלים דו"חות חצי שנתיים ושנתיים הכוללים תיאור מצב והתקדמות הפרויקטים בהם השקיעה השותפות המוגבלת וכן דו"חות חשבונאיים המפרטים את מצב ההשקעה והתשואה.
הנהלת הקרן באמצעות השותף הכללי בוחנת באופן שוטף פרויקטים להשקעה. פרויקט אשר עבר את בחינות היזם, העסקה והנאותות המשפטית מועלה לועדת ההשקעות של הקרן. לאחר אישור ועדת ההשקעות נחתם הסכם יזם בין השותפות המוגבלת ליזם.
הקרן מספקת חליפת מימון ליזם. היזם וקבלן הבנייה אחראים בלעדית לטיב הבנייה ולחוקי המכר כלפי רוכשי הדירות החדשות. לשותפות המוגבלת ולמשקיעים אין אחריות כלפי בעלי הדירות, קוני הדירות ולא חל עליהם חוק המכר דירות.
סעיף מרכזי בהסכם היזם קובע כי במקרה של הפסקת עבודות הבניה למשך 30 יום ומעלה תחליף הקרן את היזם ותמשיך בבניה בעצמה.
הבטחונות והשעבודים נרשמים לטובת השותפות המוגבלת וחלים באופן יחסי ושווה בין כל השותפים בשותפות. אחד השיקולים המנחים את ועדת ההשקעות הוא חוזקם של הבטחונות הללו.
"בן מאור ושות' משרד עורכי דין ונוטריון" שנוסד בשנת 1990, המתמחה בתחומי הנדל"ן, מיסוי מקרקעין, חברות, מימון ובנקים הוא היועץ המשפטי של הקרן.